O Bibliotece

 

Biblioteka Wydbudynek o bibliotece1ziału Prawa, Administracji i Ekonomii służy przede wszystkim pracownikom i studentom Wy­działu Prawa, Administracji i Ekonomii. Z jej zbiorów (w czytelni) i usług mogą również korzystać także inne  zainteresowane osoby. Pomieszczenia Biblioteki: katalogi - III p. s. 3.08; wypożyczalnia - III p. s. 3.06; czytelnia główna - IV p. s. 4.01; pokoje pracowników opracowujących zbiory - V p. pok. 5.06-5.15;. pracownia naukowa - V p. - wejście przez czytelnię główną (s. 4.01); czytelnia komputerowa oraz czytelnia czasopism bieżących znajduje się na III p. s. 3.01. Magazyny zlokalizowano na III p. (s. 3.05 i 3.07). Decyzja o utworzeniu Biblioteki zapadła na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa w dniu 13.01.1961 r. W skład jej księgozbioru weszły książki i czasopisma z likwidowanych wówczas bibliotek katedralnych Wydziału. Przejęte księgozbiory liczyły ok.100.000 woluminów, ale były w większej części opracowane niefachowo, wymagały więc nie tylko scalenia katalogów i zbiorów, ale również po­nownego ich opracowania. Część księgozbioru nie była w ogóle uporządkowana ani zewidencjonowana w katedrach. Znaczna część księgozbioru przekazana do Biblioteki zo­stała ponownie skatalogowana, zinwentaryzowana, osygnowana i umieszczona w magazynach. W czasie scalania zbiorów wyłączono bardzo dużo dubletów i druków zbędnych (ponad 20.000 wol.), które zostały uporządkowane. Kilkanaście rękopisów i starodruków przekazano do Biblioteki Uniwersyteckiej (zbiory przy ul. św. Jadwigi 3/4).

W ciągu prawie 50 lat istnienia Biblioteka rozwinęła się. Zbiory pomnażano poprzez kupno krajowe, prenumeratę czasopism, import literatury zagranicznej. Zakup antykwaryczny pozwolił na uzupełnianie księgozbioru polskimi książkami prawniczym z XIX i  XX w. Czynny udział w międzybibliotecznej wymianie dubletów spowodował dalszy wzrost zasobów Biblioteki. Najczęstszymi partnerami były: Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Jagiellońska (przedwojenne książki), Biblioteka Ossolineum i Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Również dary z różnych instytucji (np. Ambasady USA, Ambasady RFN, Biblioteki Kongresu USA) oraz osób prywatnych powiększyły księgozbiór. Wg stanu na grudzień 2009 r. zbiory Biblioteki liczą: 148.039 wol. książek, 54.381 wol. czasopism, 864 wol. zbiorów specjalnych (prac doktorskich, mikrofisz, CD-ROM, DVD).

Główny trzon zbioru Biblioteki stanowi polska i zagraniczna literatura prawnicza, dotycząca w szczególności prawa państwowego, zasad tworzenia prawa, organizacji i stosunków międzynarodowych, prawa i postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego, historii tych dziedzin. W wyborze gromadzone jest również piśmiennictwo dotyczące ekonomii, integracji europejskiej, nauk politycznych, historii państwa, socjologii i psychologii.

Czytelnik w Bibliotece ma do dyspozycji następujące agendy udostępniania zbiorów: czytelnie: główną i czasopism bieżących, pracownię naukową, wypożyczalnię miejscową i międzybiblioteczną oraz warsztat pomocniczy - katalogi: alfabetyczny - książek i czasopism; przedmiotowy książek; bazy danych. Biblioteka prowadzi również usługi w postaci wydruków komputerowych z baz danych.

Więcej na temat Biblioteki, jej opiekunów i pracowników w opracowaniach:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 1961-2005 : historia, organizacja, działalność.http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=27476&dirids=53

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w nowej siedzibie    http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=1950

Komputeryzacja Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., [w:] Komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - dziesięć lat doświadczeń, Wrocław 2006, s. 163-178

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=1636&dirids=1 

Profesor Kazimierz Orzechowski - założyciel wydziałowej biblioteki prawniczej http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=27624&from=FBC

Jerzy Chodorowski – człowiek, bibliotekarz, naukowiechttp://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=2858 

Jan Kosik – opiekun Biblioteki Wydziału Prawa, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3161, Prawo CCCVIII, s. 183-194

Kontakty Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia, Wrocław 2009. s. 123-129

Współpraca Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie dokumentacji publikacji pracowników naukowych, [w:]  Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia, Wrocław 2009. s.  131-136