Misja Biblioteki

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. o zadaniach: usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz pełni funkcję upowszechniania nauki i kultury w społeczeństwie.

Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania materiałów bibliotecznych oraz w zakresie obsługi użytkowników w celu aktywnego wspierania procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów.

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • gromadzenie zasobów bibliotecznych,
  • zapewnianie użytkownikom optymalnego dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych,,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Biblioteki wśród społeczności akademickiej jako organizacji otwartej na zmiany i na potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług,
  • współpracę z krajowymi bibliotekami prawniczymi,
  • inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej,
  •  organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie prawa, administracji i ekonomii
  •  szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji.