Regulamin i zasady organizacji Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii im. Prof. Kazimierza Orzechowskiego

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii im. prof. Kazimierza Orzechowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej: Biblioteką) współpracuje z Biblioteką Uniwersytecką i innymi bibliotekami specjalistycznymi w Uniwersytecie Wrocławskim w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

§2

Działalność Biblioteki regulują następujące akty prawne: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa o bibliotekach i inne przepisy regulujące działalność bibliotek oraz Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.

§3

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
 2. udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracji dorobku naukowego jednostki organizacyjnej, jeśli kierownik jednostki organizacyjnej nie zleci tego zadania innej komórce,
 5. prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w tym przysposobienia bibliotecznego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
 6. współpraca z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§4

Biblioteka wchodzi w skład Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (zwany dalej: Wydział).

§5

Zakres specjalizacji Biblioteki określa Dziekan Wydziału.

§6

Dziekan podejmuje decyzje i realizuje następujące zadania:

 1. przydziela pomieszczenia na cele biblioteczne, które odpowiadają warunkom bezpiecznego przechowywania zbiorów i ich udostępniania,
 2. zapewnia pracownikom Biblioteki odpowiednie warunki pracy,
 3. ustala wspólnie z Kierownikiem Biblioteki kierunki działalności Biblioteki,
 4. wnioskuje do Rektora o zmianę struktury organizacyjnej Biblioteki,
 5. przydziela środki finansowe na działalność Biblioteki, które winny zabezpieczać:
  1.  uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji Biblioteki,
  2.  pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej wyposażeniem,
  3.  konserwację zbiorów.
 6. współdecyduje razem z Kierownikiem Biblioteki o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 7. przedkłada Rektorowi wnioski w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników Biblioteki - w porozumieniu z jej Kierownikiem,
 8. przedkłada Rektorowi wnioski w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki - w porozumieniu z jej kierownikiem,
 9. wnioskuje o nagrody i wyróżnienia dla Kierownika Biblioteki,
 10.  ustala w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej zakres obowiązków Kierownika Biblioteki,
 11. zatwierdza karty stanowiska pracy bibliotekarzy,
 12.  zgodnie z § 58 ust 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza uzgodniony wcześniej z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej Regulamin Biblioteki.

§7

 1. Dziekan powołuje w porozumieniu z Radą Wydziału Komisję Biblioteczną, która jest organem opiniodawczym Dziekana.
 2. W skład komisji wchodzą pracownicy Wydziału zaakceptowani przez Radę Wydziału oraz Kierownik Biblioteki.
  1.  Kadencja Komisji Bibliotecznej pokrywa się z ustawową kadencją Dziekana.
  2. Do kompetencji Komisji Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Biblioteki:
   1. zgłaszanie propozycji i opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
   2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki,
   3. wyrażanie opinii w sprawie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
   4. opiniowanie projektów regulaminów bibliotecznych.

                                                                                                             §8

Biblioteką zarządza Kierownik Biblioteki, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.

§9

Kierownika Biblioteki powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału, po uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.

§10

Kierownik Biblioteki jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed Dziekanem Wydziału.

§11

Do zadań i uprawnień Kierownika Biblioteki należy:

 1. właściwa organizacja pracy podległego personelu,
 2.  informowanie Dziekana o problemach bibliotecznych oraz przedkładanie projektów rozwiązań tych problemów,
 3.  współdecydowanie razem z Dziekanem o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 4.  przygotowywanie planów działalności bibliotecznej oraz trybów ich realizacji,
 5.  składanie Dziekanowi i Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej rocznych sprawozdań z działalności Biblioteki,
 6.  udział w zebraniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką dotyczących istotnych spraw związanych z rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i obsługą użytkowników,
 7.  współodpowiedzialność wraz z Dziekanem za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
 8.  współpraca z administracją Wydziału w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów,
 9.  przedkładanie Dziekanowi wniosków w sprawach zatrudnienia i awansów pracowników biblioteki oraz wnioskowanie o odwołanie pracownika,
 10.  dbałość o dyscyplinę pracy i pełne wykorzystanie czasu przez podległych pracowników,
 11.  określanie zakresów czynności pracowników,
 12. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i szkolenie pracowników,
 13.  przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki,
 14. rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem.

§12

 Kierownik Biblioteki bierze udział w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym.

§13

 1. Przekazywanie funkcji Kierownika Biblioteki odbywa się protokolarnie, z udziałem komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej przez kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:
  1. protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem kontroli zbiorów bibliotek zakładowych UWr,
  2. wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
  3. wykaz spraw bieżących,
 3.  Dziekan przekazuje nowo powołanemu Kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności biblioteki oraz jej pieczęcie.

§14

Zastępca Kierownika współdziała z Kierownikiem w zakresie przez niego ustalonym, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór nad działalnością podporządkowanego mu Oddziału Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów,
 2. informuje Kierownika o problemach podległego mu Oddziału i przedkłada projekty ich rozwiązań,
 3. współdziała w tworzeniu planów i zbiorczych sprawozdań Biblioteki,
 4. przygotowuje razem z Kierownikiem wnioski premiowe, wnioski o awanse i nagrody,
 5.  współpracuje z administracją Wydziału w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów,
 6. zastępuje Kierownika podczas jego nieobecności.

§15

Materiały biurowe, meble, sprzęt biblioteczny i urządzenia techniczne są dostarczane Bibliotece przez służby administracyjne Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biblioteki.

§16

Druki biblioteczne kupuje Biblioteka ze środków finansowych przyznanych przez Dziekana.

Rozdział III. STRUKTURA BIBLIOTEKI

§ 17

W Bibliotece działają:

 1. Oddział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów,
 2. Oddział Informacji Naukowej oraz Cyfryzacji.

§ 18

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów należy:

 1. realizacja polityki gromadzenia zbiorów,
 2. prowadzenie na bieżąco ewidencji dezyderatów i zamówień,
 3. zakup wydawnictw krajowych i zagranicznych,
 4. ewidencja wydawnictw zwartych i ciągłych,
 5.  katalogowanie bieżących nabytków oraz książek i czasopism ze zbiorów zabezpieczonych,
 6.  tworzenie rekordów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych oraz kartoteki haseł wzorcowych do katalogu komputerowego,
 7.  ewidencja ubytków,
 8. opracowanie techniczne nabytków i przygotowanie ich do konserwacji,
 9. opracowanie przedmiotowe wydawnictw zwartych w języku haseł przedmiotowych KABA,
 10.  prowadzenie wymiany, przyjmowanie darów, rozsyłanie wydawnictw uznanych za zbędne,
 11. udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza Bibliotekę,
 12. realizacja zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 13.  uaktualnianie bazy komputerowej czytelników i prolongowanie kart bibliotecznych uprawniających do wypożyczania książek, kompletowanie i selekcja księgozbiorów podręcznych czytelni,
 14.  przechowywanie, oprawa i konserwacja zbiorów,
 15.  realizowanie zamówień do czytelni, wypożyczalni miejscowej i międzybibliotecznej,
 16.  prowadzenie kartoteki zbiorów wypożyczonych oraz coroczna jej kontrola,
 17.  przeprowadzanie skontrów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 18.  sprawdzanie stanu zabezpieczenia zbiorów,
 19.  sporządzanie protokołów zagubienia książek.

§19

Do podstawowych zadań Oddziału Informacji Naukowej oraz Cyfryzacji należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów do bibliografii publikacji pracowników UWr,
 2.  rejestracja publikacji pracowników oraz doktorantów WPAE w systemie informacji naukowej HUESCA,
 3.  przygotowanie i import danych bibliograficznych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) przewidzianych do oceny parametrycznej Wydziału,
 4.  realizacja usług informacyjnych (z zakresu tematyki prawniczej, administracyjnej i ekonomicznej),
 5.  udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,
 6.  przygotowywanie materiałów informacyjnych o Bibliotece,
 7.  redagowanie strony domowej Biblioteki,
 8.  prowadzenie dla studentów, seminarzystów, doktorantów szkoleń z prawniczych baz danych, bibliografii,
 9.  koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr oraz Repozytorium UWr,
 10. digitalizacja zbiorów bibliotecznych,
 11.  udostępnianie zdigitalizowanych zasobów w kolekcjach Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr oraz Repozytorium UWr,
 12.  skanowanie, obróbka obrazów cyfrowych w programach graficznych, przetwarzanie plików, konwersja do odpowiednich formatów,
 13. tworzenie publikacji w formatach PDF, DjYu,
 14. opracowanie merytoryczne zasobów cyfrowych - tworzenie metadanych obiektu cyfrowego,
 15. opracowanie formalne i rzeczowe publikacji w formacie Dublin Core,
 16. współpraca z e-Wydawnictwem WPAE.

 Rozdział IV. WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK W RAMACH SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO

§20

Biblioteka ściśle współpracuje z Biblioteką Uniwersytecką i innymi bibliotekami specjalistycznymi w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej. Współpracę tę organizuje Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.

§21

Do zadań Biblioteki w ramach tej współpracy należy:

 1. przekazywanie rocznych sprawozdań i planów pracy do Biblioteki Uniwersyteckiej,
 2.  regularne uzupełnianie bazy danych publikacji pracowników jednostki organizacyjnej, uzupełnianie komputerowego katalogu książek i czasopism,
 3.  przekazywanie aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
 4.  promowanie działań Biblioteki Uniwersyteckiej na Wydziale,
 5.  przekazywanie protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 6.  uczestniczenie w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

§22

Biblioteka prowadzi szkolenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników bibliotecznych.

§23

Bibliotece przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

§24

Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z Biblioteki.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Zmiana postanowień Regulaminu może być wprowadzona z zachowaniem procedury obowiązującej przy jej uchwalaniu.

§26

Regulamin organizacyjny Biblioteki został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Biblioteczną na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r.

§27

Niniejszy Regulamin został zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w dniu 20 listopada 2018 r.

§28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 .


Załączniki:
Pobierz ten plik (regulamin_organizacyjny_biblioteki.pdf)regulamin_organizacyjny_biblioteki.pdf[ ]4185 kB