RSS

Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca

         XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych pod tytułem Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca miała miejsce w Warszawie w dniach 22-23 września 2016 r. Uczestnicy spotkali się w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN w Pałacu Staszica. Zebranych przywitali organizatorzy: Marzanna Ciastek Kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Aleksandra Deptuła Kierownik Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Beata Wszołek Kierownik Biblioteki INP PAN i Barbara Szczepańska z Hogan Lovells.

Podczas otwarcia zwrócono uwagę na istotną rolę spotkań, które stały się nie tylko forum wymiany doświadczeń ale także miejscem zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami. W tegorocznej edycji wśród zaproszonych gości znalazły się również biblioteki Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, kancelaryjne i szkół niepublicznych.

Profesor UKSW dr hab Katarzyna Materska w wystąpieniu Bazy prawnicze w indywidualnej przestrzeni informacyjnej prawnika-badacza  skupiła się na zagadnieniu indywidualnej przestrzeni informacyjnej IPI – sferze dużej aktywności intelektualnej nadawcy i odbiorcy, która jest nie tylko stanem wiedzy  (określone zasoby) ale także emocjami, motywami, decyzjami użytkownika. Główne elementy IPI to: zespół umiejętności i doświadczeń informacyjnych konkretnych użytkowników, zespół świadomości informacyjnej badacza, przekonań i sposobów postrzegania aktywności informacyjnej. Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, iż omawiany model jest środowiskiem wymiany bezpiecznych i sprawdzonych informacji, z zachowaniem zasad etyki.

W wystąpieniu podniesiono kwestię interdyscyplinarności nauki, jak również możliwość wykorzystania IPI przez bibliotekarzy w celu kreowania, oceny narzędzi i źródeł, ich kompletności i poziomu. Zwrócono uwagę na konieczność dbania o wizerunek placówki, który rzutuje na ocenę zbiorów.

Następnie Dyrektor Segmentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydawnictwa WolterKluwer, omówiła co Wydawnictwo ma do zaoferowania uczelni wyższej, zwracając szczególną uwagę na miejsce i rolę w tym procesie biblioteki. Klaudiusz Kaleta przybliżył ofertę Czytelni czasopism on-line, prezentującej jej zawartość jako 40 850 publikacji w formacje pdf, 48.000 not bibliograficznych i 42 tytuły czasopism.

Dr hab. prof. UW Adam Redzik zaprezentował wystąpienie poświęcone czasopismom prawniczym w okresie międzywojennym. Zwrócił uwagę na ich doniosłą rolę zarówno w przeszłości jak i dzisiaj. W okresie drugiej Rzeczpospolitej brały one udział  w procesie kodyfikacji, wygłosił pogląd iż i dzisiaj badacze powinni się do nich również odnosić aby nie wywarzać już otwartych drzwi. W momencie odzyskania niepodległości istniało w Polsce 3 czasopisma z trzech różnych ośrodków: Przegląd Prawa i Administracji (Lwów), Czasopismo Prawne i Ekonomiczne  (Kraków) i Gazeta Sądowa Warszawska (Warszawa). Prelegent w swoim wystąpieniu omówił wiele innych czasopism prawniczych, encyklopedii, wydawnictw periodycznych, przeglądów piśmiennictwa i przeglądów orzecznictwa, zwracając uwagę na ich ogromny wkład w proces legislacyjny i praktyczne wykorzystanie.

Dr Zbigniew Tucholski w wystąpieniu Znaczenie aktów normatywnych w metodologii badań historycznych mówił o brakach źródeł resortowych w archiwach kolejnictwa i wojskowości które zostały spowodowane w 1915 r. ewakuacją zasobów administracji i sądownictwa  Królestwa Polskiego do Rosji.  W związku z tym – współcześnie - akty normatywne pełnią rolę źródeł zastępczych. Zdarzenia sprzed 80-lat na skutek braków, zniszczeń i rozproszenia źródeł są trudne do udokumentowania i zweryfikowania (brak dokumentów, jedyne to np., przetarg ogłoszony w Dzienniku Urzędowym). Dokumentacja patentowa pozwala na analizę wkładu nauki polskiej  w naukę światową, przykładem czego są zbiory patentów w USA wskazujące, co znaleźli i wymyślili tam Polacy.

Barbara Szczepańska w wystąpieniu Dlaczego wciąż jeszcze jesteśmy potrzebni. Weryfikacja informacji prawniczej – studia przypadku zwróciła uwagę na fakt, iż kazusu prawnego nie można rozwiązać we właściwy sposób poprzez wpisanie kilku haseł do wyszukiwarki internetowej. Prelegentka zwróciła uwagę na fakt iż produkty oferowane na rynku mają za nas rozwiązać zadania - a tym samym zwalniać nas z myślenia – należy pamiętać jednak, że z wszelkich zasobów powinniśmy korzystać w sposób krytyczny zwracając cały czas uwagę na jakość oferowanych komunikatów. Prelegentka podkreśliła, że opracowanie konkretnych zagadnień jest częstokroć arbitralnym ujęciem redaktora, który pracuje pod presją czasu i emocji a poszukiwań nie można zakończyć na otwarciu narzędzia, czy konkretnego aktu prawnego – należy je zweryfikować i dokonać krytycznej analizy.

Pani Alina Beller z Publishers’  Representative Central/Estern Europe zaprezentowała nowości wydawnicze i dostępne bazy danych wydawnictwa Hart Publishing.

Na temat funkcjonowania konsorcjów – w tym i bibliotecznych - w ramach EBSCO Information Serwis wypowiedziały się przedstawicielki firmy, Panie Anna Abranmowska i Urszula Nowicka.

W żywej dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniach Pań odniesiono się do kwestii pomijania przepisów przejściowych, monopolu na wiedzę informatyczną, metodologicznych braków i bałaganu legislacyjnego – jak publikować to co uchwalono ale nie opublikowano.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Historii Polskich Żydów POLIN. Dzień zakończył się uroczystą kolacja w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzień drugi ogniskował wokół dyskusji na temat współpracy bibliotek prawniczych. Głos zabrała Barbara Szczepańska ustosunkowując się do nowelizacji art. 27 prawa autorskiego z 20 listopada, która bezpośrednio wiąże się z prawem europejskim. Zmiana odnosi się w dużej mierze do instytucji naukowych. Poruszono również kwestie negocjowania umów licencyjnych, organizacji wspierających biblioteki w procesie negocjacji licencji, rozbieżności w tłumaczeniach, zwrócono uwagę na fakt iż część umów jest dostępna on-line i są one dużo bardziej przyjazne niż te, które są oferowane przez dostawców. Podniesiono kwestię e-lerningu, zakupu baz licencyjnych i praktyk rynkowych jakie towarzyszą tego typu zakupom.

Marcin Włodarczyk z Wydawnictwa C.H. Beck zaprezentował nowości w SIP Legalis.

Konferencja zakończyła się zwiedzaniem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej.

                                                                                                                                               Marta Kunicka

Warszawa ...
 
 
Powered by Phoca Gallery